21 مطر / استقلال از کجا؟‫!‬

استقلال از کجا؟‫!‬

عجب دنیایی شده!

اول خودشان استعمار می‌کنند

بعد خودشان به جای ما جشن می‌گیرند برای

استقلال لبنان

استقلال سوریه

استقلال فلسطین

استقلال افغانستان

استقلال اردن

استقلال عراق

استقلال یمن

استقلال بحرین

استقلال بوسنی

استقلال فلان

استقلال بهمان

استقلال چی؟

کشک چی؟

من اگر باشم فریاد سید عبدالحسین شرف الدین را جشن می‌گیرم علیه

استقلال لبنان

استقلال سوریه

استقلال فلسطین

استقلال افغانستان

استقلال اردن

استقلال عراق

استقلال یمن

استقلال بحرین

استقلال بوسنی

استقلال فلان

استقلال بهمان

استقلال چی؟

کشک چی؟

عکس: Lebanon Independence Day - Google - Nov. 22, 2011