21 مطر / بحرین

بحرین

از لحاظ کلمه‌ی سرخ صمود

و آن ‪‬شمایل عجولانه‌ی میدان لؤلؤ‪

و البته

از لحاظ آن ‪‬برچسب کوچک رنگ‌پریده‪

روی میله‌ی تابلوی راهنمایی و رانندگی

که شاید حتی عکاس هم متوجه‌ش نبوده

آخر عکاس نا محرم الجزیره چه می‌فهمد؟!

دقت کنید...

مکان: منطقه‌ی سنابس در حاشیه‌ی منامه منبع: خبرگزاری الجزیره‌ی انگلیسی عکس: Matthew Cassel, 2012, 48 hours in Sanabis