21 مطر / برنامه‌ی جهانی غذای فکری!

برنامه‌ی جهانی غذای فکری!

آخ که چقدر این غربی‌ها بشردوستند!

واقعا اگر World Food Program نبود

این همه آواره و گرسنه در سوریه به که پناه می‌بردند...

... از آن‌چه خود آمریکا و غرب بر سرشان آورده‌اند؟!

هارب منك إليك!

و در این میان

بی‌غرضی AFP مرا کشته!

مکان: شهر آزادشده‌ی القصیر در سوریه منبع: AFP