فرهنگنامه قرآنی:

 فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس ۱۴۲ نسخه خطی کهن محفوظ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی


For more information please contact: hmorakabi@gmail.com